Vedtekter

VEDTEKTER I ALFHEIM BARNEHAGE A/S

1. EIERFORHOLD

Alfheim barnehage a/s eies av Elisabeth M. Smetana og Elsa N Aadahl, der styret består av fire personer.

 2. FORMÅL

Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe til å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.

Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring, etisk og økologisk veiledning.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen.

Den etiske veiledning barnehagen gir må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen etter lokale forhold.

Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 3. OPPTAK

Alfheim barnehage deltar i samordnet kommunalt opptak med søknadsfrist i mars, og hovedopptaket foregår i april. Utover dette foregår det løpende opptak resten av året. Søsken til barn m/ plass i Alfheim bhg og barn i nærmiljøet gis prioritet ved opptak. Det er kun barnehagelovens prioriteringer som overstiger dette.

Barnet beholder plassen frem til skolestart. Unntak, se punkt 4 om oppsigelse.

 4. OPPSIGELSE/ ENDRING

Oppsigelse av plassen skjer skriftlig til barnehagens styrer, og evt elektronisk (barnehageportalen). Oppsigelsestiden er 2 måneder, og regnes fra den 1. i påfølgende mnd.

Unnlatelse av betaling i 1 måned kan føre til oppsigelse av plassen med øyeblikkelig virkning.

 5. FORELDREBETALING

Styret fastsetter betalingssatsene, men de vil ikke overstige statlig regulert makstakst.

I tillegg kommer matpenger for måltid, melk og frukt.

Betaling av plassen skjer forskuddsvis med e-faktura hver måned.

Søskenmoderasjon er 30% for barn nr to, og 50% for barn nr. tre, osv.

 

6. ÅPNINGSTIDER

Åpningstidene er mandag – fredag kl. 06.45-16.30. Dersom barn blir hentet etter kl 16.30, tillegges et gebyr på neste faktura pålydende kr 250,- .

Dagen før skjærtorsdag holder barnehagen stengt, mens dagen før julaften er det vanlig åpningstid.

Barnehagen har feriestengt tre uker i juli/august mnd, og hele uka mellom jul og nyttår. Barn som går sitt siste år, har siste barnehagedag 30.juni. Totalt skal alle barn ha minimum fire uker fri i løpet av et barnehage-år. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

 7. AREALUTNYTTELSE

Alfheim barnehage har et leke- og oppholdsareal på 5,4 kvm pr barn.

 8. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av foreldrene / de foresatte og de ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

                                                            

 Reglementet ble vedtatt på styremøte 15.08.97. (oppdatert 01.02.16)