Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing i Alfheim barnehage a/s

 Alfheim barnehages hovedmål er:

” Å skape et miljø hvor alle barn trives, føler seg trygge og har

en positiv utvikling”

 Et bidrag for å nå dette målet er å ha nulltoleranse for mobbing

 

”Samspill med andre mennesker-

barn og voksne- er av

avgjørende betydning

for barnets utvikling”

 

Hvordan er de ansattes forhold til barna i Alfheim barnehage? (sjekkliste)

 • Er voksne anerkjennende og støttende overfor barnas egne initiativ, eller mer preget av å gi beskjeder, formidle egne tanker og å kontrollere at barna følger regler som er satt?

 • Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt mens andre gjerne blir oversett?

 • Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre ofte er gjenstand for negativ oppmerksomhet? Med andre ord: Ser de voksne lett bare det positive ved enkelte barn og hovedsakelig det negative ved andre barn?

 • Er det lett blitt et mønster i at det er lettere å tro på bestemte barns forklaringer på konflikter og hendelsesforløp enn på andres?

 • Er det slik at alle de voksne tar initiativ til å snakke med og finne på ting med alle barna, eller er det de samme barna det helst prates med, og de samme det helst ikke spontant tas kontakt med?

 • Har de voksne større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, mens andre raskere blir avbrutt?

 • Har de ansatte bevissthet om forskjellen på humor og ironi?

   

  Hvordan er miljøet i Alfheim barnehage? (Sjekkliste)

 • Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller

       preges det av mye erting og kritiske kommentarer til og om hverandre?

 • Er miljøet i hovedsak inkluderende eller preges det ofte av ekskludering av enkeltbarn?

 • Er samspillet barna mellom preget av klare sosiale hierarkier eller av likeverdighet og veksling av hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være med?

 • Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og glede over hverandres mestring, eller er miljøet snarere preget av prestasjonskrav og konkurrerende holdninger til hverandre?

 • Oppmuntres barna til å vise empati, omsorg og være en god venn?

   

  HVA ER MOBBING?

  Mobbing kan være mange forskjellige ting. Her er noen eksempler:

   

 • Negativ språkbruk. Når man håner, truer eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre.( Kan bla være om utseende, klær, tro eller dialekt)

 • Når man blir presset eller truet til å gjøre ting for andre som man ikke vil.

 • Fysiske overgrep. Når man slår, sparker, pirker på, lugger, klyper o.l., eller holder noen fast mot sin vilje.

 • Psykiske overgrep. Når man driver med utestenging, ryktespredning, baktalelse o.l.

   Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklingen til barn, og er ikke nødvendigvis mobbing.

  MÅL FOR BARNEHAGENS ARBEID

 • Skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing både blant barn og voksne.
 • Aktivt deltakende voksne, som er oppmerksomme på barns trivsel og samhandling.
 • Øke personalets kjennskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen.
 • At voksne fungerer som rollemodeller. De skal opptre inkluderende og omgås andre på en positiv måte.
 • Få til et samarbeid med foreldrene angående mobbing.

DELMÅL

 • Skape et miljø der barn og voksne skal bli møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring, og få oppleve seg selv som verdifulle.
 • Vi ønsker at alle skal respektere hverandre for den man er.
 • Alle barn skal ha venner og noen å leke med.
 • Alle skal oppleve glede ved å være i barnehagen.
 • Vi ønsker å styrke den positive selvfølelsen og gjøre barna ”rustet til å møte verden”.
 • Personalet skal bli bevisste på sitt ansvar om å forebygge og slå ned på mobbing

 

FORSLAG TIL FOREBYGGENDE ARBEID / HVA KAN VI GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE?

 • Jobbe målbevisst med sosial kompetanse ( bla ”steg for steg”)
 • Daglig inndeling i små, alderstilpassede lekegrupper, slik at alle barn opplever gruppetilhørighet, og de voksne får større mulighet til å følge opp barnas samspillmønster.
 • Pedagogisk leder har hovedansvaret for å følge opp alle barn på sin avdeling, og jobbe for god trivsel og nulltoleranse av mobbing.
 • Anvende anerkjennende kommunikasjon (Berit Bae, Kari Pape, Jesper Juul)
 • Vektlegge voksenrollen. De voksne må se og lytte til barna. En aktiv, tilstedeværende og tydelig voksne er svært viktig. Passivitet er svært uheldig.
 • Samarbeide med foreldrene. Bla gjennom samarbeidsutvalget, foreldremøter, temakvelder og enkeltsamtaler.

 

EVALUERING

 • Observere samspill barn-barn, voksen-voksen og barn-voksen. Bruker bla ”Alle med” , sosiogram, kontaktbarometer og praksisfortellinger.
 • Samtaler / barneintervju i små grupper eller en-en samtaler om hvordan de har det i barnehagen.
 • Diskusjoner på personalmøter og planleggingsdager.
 • Evalueringsskjemaer/ brukerundersøkelser til foreldre
 • Jevnlig evaluering av handlingsplan mot mobbing.
 • Planen diskuteres i SU.

 

TILTAKSPLAN NÅR MOBBING SKJER

TILTAK

ANSVAR

GJENNOMFØRT

Sign. og dato

1. Den som observerer mobbing informerer de andre ansatte. Tas opp på gruppemøter, personalmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barnet/barna gjort? De voksne? Bli enige om oppfølging/tiltak videre.

Alle

 

2. Snakk med barna om hva som har skjedd. Be barna komme med forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med det personalet har kommet fram til.

Den som står barna nærmest. (evt primærkontaktene)

 

3. Foreldrene til de involverte barna blir informert og tatt med på råd.

Pedagogisk leder el primærkontakt

 

4. Evaluering av hvordan det går etter 1-2 mnd. Samtale med barna

 

Alle

 

5. Informasjon eller samtale med foreldrene etter behov.

Pedagogisk leder el primærkontakt

 

6. Evt videre tiltak. Vurdere veiledning/ råd fra andre instanser (ppt, helsestasjon e.l.)

Alle

 

7. Ny evaluering etter et halvt år, og vurdere evt videre tiltak

Alle

 

 

SKJEMA FOR MØTER VEDRØRENDE MOBBING I ALFHEIM BARNEHAGE

 

Dato:

 

Tilstede på møtet:

 

Hva saken gjelder

Dette skal det arbeides med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingsmøte:

 

……………………………………………………………….     ………………………………………………………………..

  Underskrift ansatte                             Underskrift ansatte

 

 

   ………………………………………………………………       …………………………………………………………………

   Underskrift foreldre                             Underskift foreldre

 

 

FORSLAG TIL LITTERATUR OG HJELPEMIDLER SOM KAN BRUKES:

 For de voksne:

 • Nettsiden gjennom udir.no «Nullmobbing.no» (2016)
 • Barns trivsel- voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i       barnehagen (Udir)
 • Rammeplanen (2011)
 • Barne og familiedepartementet 2002 ”Mobbing i barnehagen”
 • Kari Pape`” Fra ord til handling-fra handling til ord”, ”Æ trur dem søv”, ”Se hva jeg kan a`”
 • Manifest mot mobbing ,tiltaksplan 2006-2008 (et samarbeid mellom regjeringen, KS, utdanningsforbundet og foredreutbvalget for grunnskolen)
 • Berit Bae: ”Det interessante i det alminnelige”
 • Reidar Pettersen ”Mobbing i barnehagen”
 • Jesper Juul: ”Det kompetente barn”, Fra lydighet til ansvarlighet” og div videoer.
 • Kari Lamer: ”Sosial kompetanse”
 • ”Steg for steg” Personalveiledning (nasjonalforeningen for folkehelsen)

 

For barna:

 • Gunilla Bergstrøm: Albert og udyret

                                       Hvem kan redde Albert Åberg?

                                       Du er en feiging Albert Åberg

 • J.Amos: Redd, Modig, lykkelig, trist, sint, vennlig
 • T.Å.Bringsværd: Karsten og Petras trøstebok

                                 Karsten må på sykehus

 • A.Lindgren: Ida og Emil fra Lønneberget

                             Emil fra Lønneberget

                             Jo visst kan Lotta sykle

 • Else Færden: Den stygge drageungen
 • Ulf Nilsson: Den lille gutten og løven
 • Ann de Bode: Det er alltid meg de skal ta
 • Den store godnattboka: Løven og musa
 • T. Egner: Folk og røvere i Kardemommeby