Informasjonshefte

Informasjons-hefte

Alfheim barnehage a/s

Dyrendalsveien 45,1779 Halden

E-mail: monika@tdmbarnehager.no

http:/www alfheimbarnehage.no

Alfheim barnehage a/s er en privat heldagsbarnehage som eies av Tormod Diskerud Meier. TDM er et lokalt barnehagenettverk, bestående av 6 barnehager i Halden.

Barna er fordelt i to aldersinndelte avdelinger, Trollskogen og alveskogen, som igjen deles inn i to lekegrupper. Barnehagen har 54 enheter. Pr dd 40 barn fra 1-6 år.

Ansatte:

Styrer : Monika Borge Olsen

Ped.leder : Anette Kristiansen

Ped.leder:  Lars H Haugeby

Barnehagelærer: Kristbjørg Stefansdottir

Barnehagelærer: Vilde Ekeli

Barne og ungdomsarbedier: Victoria Bertrandsen

Assistent: Nesrin Issa

Assistent: Stine Spaniland

Assistent: Solveig Rødsmoen

Assistent: Sarah Skogstad

 

Tilkallingsvikar: Maja, Sajida, Veslemøy

Renholder: Melihate

I blant er det også andre personer til stede. Det kan bla. være personer fra nav, voksenopplæringen, studenter fra høyskolen i Østfold , elever fra grunnskolen og spesialpedagoger / fysioterapeut o.l. ved behov.

Taushetsplikt:

Vi vil gjerne minne om at personalet, studenter, vikarer, medlemmer av samarbeidsutvalget o.s.v har taushetsplikt etter lov om barnehager § 21

Tilvenning:

Det er en stor omstilling for mange barn å begynne i barnehage, og oppstartingsfasen er ikke alltid like lett. For å gjøre overgangen best mulig, er det viktig at foreldrene kan ta seg tid til å være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Vi har innført to uker tilvenningstid, og den første uken ønsker vi foreldre er i barnehagen sammen med barnet sitt.

Alle barn som begynner i Alfheim barnehage får tildelt en kontaktperson, og sammen med barnets foresatte avtales  tilvenningen. Noen barn blir raskt trygge i nye miljøer, mens andre barn trenger lang tid.

Tilvenningen er meget individuell, og det er viktig å forsøke å gjøre denne perioden best mulig for barnet…

Åpningstider/Ferie:

Åpningstidene er mandag til fredag kl: 06:45 - 16:30.

Barnehagen har feriestengt 3 uker i juli/ aug mnd, samt påskeuka og romjul.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

Foreldreråd:

Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet som skal sikre foreldrene innflytelse i barnehagens virksomhet.

Foreldrerådet velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget:

Består av: 2 representanter fra foreldrene

2 representanter fra personalet

Styrer (reprensenterer eier)

(Oppgavene til foreldreråd og samarbeidsutvalg står nedskrevet i ”lov om barnehager”.)

Foreldresamtaler:

Er en samtale mellom pedagogisk leder og foreldrene. Innholdet i samtalen er rettet mot det enkelte barn og hvordan det har det i barnehagen, samt informasjon fra foreldrene.

Foreldremøte:

Er et møte mellom alle foreldrene og hele personalet. Innholdet i møtet er rettet mot barnehagen som helhet, og ledes av styrer.

Foreldrerådsmøte:

Er et møte der alle foreldre møtes. Foreldrene er selv ansvarlig for å komme med saker til disse møtene. Hver høst velges fire foreldre som representerer alle foreldrene inneværende barnehageår. (leder, nest-leder og to vara)

 

Samarbeidspartnere:

Pedagogisk psyk. tjenestekontor (PPT)

Barnevernet

Helsestasjon

Barne og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUPP)

Høgskolen I Østfold (HIØ)

Videregående Skole /Grunnskolen

Voksenopplæringa

Halden Kommune

Nav

Andre barnehager (PBH)

 

Dagsrytme:

06.45 : Barnehagen åpner

08.30: Frokost (smøremåltid/havregrøt)

09.00 ; Aldersinndelte lekegrupper

09.30/ 10.00: Morgensamling

12.00/12.30 :Lunsj (smøremåltid/varm mat)

13.00 Eventyrstund, lek inne/ute

14.30/ 15.00 : Fruktstund

15.00-16.30: Lek inne / ute

16.30 : Barnehagen stenger

Kjernetiden er fra kl. 9.30 - 15.00, dvs. at innenfor denne tiden kan barnehagen ta med barnegruppa på tur, ha div. aktiviteter o.l. Det er derfor av betydning at foreldrene overholder denne tida, og gir personalet beskjed dersom barnet kommer senere eller blir hentet tidligere.

Aldersdelte lekegrupper:

Barnegruppa er delt inn i tre lekegrupper; To grupper på Trollskogen(4-6år) og en på Alveskogen(0-4år). Hver formiddag samles barna i sine lekegrupper, hvor opplegget er tilrettelagt barnas alder og modning.

 

Leker:

Det er ikke lov å ta med egne leker i barnehagen, da det kan skape sjalusi, krangling og ødelagte leker. Vi tror heller det vil være mer stas å ha med seg en leke en gang iblant, og vil av og til arrangere "ha med leke dag", bamsefest ol. Dersom barna vil ha med video eller dataspill, skal dette klareres med personalet i forkant.

Fødselsdagsfeiringer:

I barnehagen feires både barn og voksne. Barnehagen henger opp flagg, har egen bursdagssamling der barnet får krone og ballong, og bursdagssangen blir sunget. Barnet blir satt ekstra i fokus denne dagen.

Dersom foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen i private bursdagsselskap, er det ønskelig at de sender innbydelsene privat.

Mat:Barna får servert frokost og lunsj i barnehagen. I tillegg får de melk og frukt hver dag

Vannflasker:Alle barna må ha medbragt, navnet drikke-flaske på plassen sin.

Sykdom:Smittefaren er stor i en barnehage. Hold derfor barnet hjemme ved sykdom. Gi personalet beskjed dersom barnet blir fraværende. Blir barnet sykt i løpet av dagen kontakter barnehagen de foresatte.

Medisin:Dersom barnet har behov for medisin i barnehagen, må dette overleveres til personalet

( medisin skal ikke oppbevares på barnas plasser, i sekken o.l.)

Bruker barna regelmessig medisin (astma-medisin f.eks) er det ønskelig at barnehagen har et eksemplar liggende her. Medisinering bør i hovedsak foregå i hjemmet, men personalet hjelper til med å gi pencilin o.l. Det er da en forutsetning med veiledning av personalet og vedlagt skriv fra lege. Foreldrene må også fylle ut samtykkeerklæring i hht hms krav.

Klær:Ha alltid med ekstra skift, regntøy og gummistøvler. Alt må navnes!!! Ta med tøfler/ sandaler til innebruk. Det er også viktig at barna har passende klær til turdagen.

Parkering:La ikke bilene stå på tomgang ved levering / henting. Barna må Ikke gå alene ut av porten!

Leie av barnehagen:Barnehagen kan i helger leies til fødselsdagsfeiringer o.l. Dette koster kr. 400