Våre satsningsområder

Vårt mål er at barnehage-dagen skal inneholde lek, mestring og samspill i trygge omgivelser.

Barnehagens avdelinger

På Alveskogen er det totalt 12 barn fra 0-3 år. Gruppa er aldersinndelt i  to mindre grupper.

På Alveskogen jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to assistenter. Det viktigste i vårt arbeid med de minste barna, er å vise omsorg. Det handler om å kunne ta barna på alvor og kommunisere med de på en måte de forstår. Dagene på alveskogen består av mange rutinesituasjoner, som måltid, bleieskift, soving etc. Det blir også litt tid til andre aktiviteter som bla. forming, motorisk gruppe/ gymsal, musikksamling etc.

 På Trollskogen er det totalt 23 barn fra 3-6 år.

Der jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to fagarbeidere. Barna blir ofte delt i mindre grupper(prosjekt-/lekegrupper), da vi ønsker at hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett av oss voksne. Glede og humor skal prege hverdagen her i barnehagen, og vi legger vekt på her - og nå situasjonene. I tillegg til rutinesituasjonene, blir det en del andre aktiviteter i løpet av uka, bla: turer, forming, matdag, spillegrupper, gym, alfagjeng, fysisk aktivitets dag, eventyrstunder ol. Men her i Alfheim barnehage kommer alltid leken først!

Våre satningsområder:

Vi ønsker å skape et språkiig miljø som bidrar til god språkelig utvikling for alle barn.Målet er bla å videreutvikle vårt arbeid med flerspråklige barn, og barn som har behov for ekstra støtte rundt det verbale språket sitt(ASK= alternativ supplerende kommunikasjon).

Vårt språklige arbeid skal stå helt sentralt i all vår hverdagslige aktivitet, og vi vil fortsette med å bruke «snakkepakken», «språklek» og Inprint.(bilder)

Vårt hovedfokus er å jobbe med sosial og språkelig kompetanse. Det står helt sentralt i all vår hverdagslige aktivitet. Vi vil ha ekstra fokus på lek, samspill og mestring.

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler.

Sosial og språklig kompetanse, samt de sju fagområdene er viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Hvert fagområde dekker et bredt læringsfelt, og de opptrer sjelden alene. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer.

Barns bevegelseglede og fysisk aktivitet er implimentert hos oss, og noe det jobbes felles med på bygget, mens andre aktiviteter vil foregå i de aldersinndelte gruppene.

Barn er født til bevegelse og har et naturlig behov for å bevege seg og utforske verden. Gjennom kroppen sanser, opplever og lærer barnet. Lek og bevegelse har derfor betydning for barnets helse, normal vekst og utvikling. Gjennom fysisk aktivitet utvikles god motorikk, styrke, utholdenhet, bevegelighet, gir glede og overskudd, styrket selvfølelse, mestringsopplevelse og sosial tilhørighet.

Ett av fagområdene i rammeplan for barnehagen er kropp, bevegelse og helse. Her er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Dette arbeidet må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

I vår barnehage har vi et stort og fint uteområde med variert underlag, hinderløype, klatrevegg og lekeapparater som byr på fysiske utfordringer for alle aldersgrupper. Hver uke gjennomføres turdager og gymsal,der barna rullerer på å delta.

I sommerhalvåret vil vi jevnlig arrangere sykkeldager, og dersom været tillater det, vil vi arrangere ake/ ski dag i vinterhalvåret. Vi har også skogen i umiddelbar nærhet, hvor studenter har laget flotte lekeapparater til oss.

«Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse» (Rammeplanen kap 3.2)

 

Språklek med eventyr og snakkepakken

Språklek med eventyr er en bok med litt utradisjonelle og korte eventyr som har et ferdig opplegg som går over 2-4 dager. Snakkepakken brukes også jevnlig på begge lekegrupper. Disse språkverktøyene fyller mange funksjoner, bla:

  • Gir barn trening i å lytte

  • Stimulerer barnets fantasi, slik at barnet selv skaper sine indre bilder

  • Inspirerer barnet til å leke

  • Utvider barnets ordforråd og begrepsforråd, samt gir et bedre og mer variert talespråk og bedre språkforståelse

  • Gir kunnskap og kulturforståelse

Barns medvirkning i barnehagen

”Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens daglige virksomhet”(Rammeplanen)

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv.

Det enkelte barn bør ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente. Som voksne må vi la oss påvirke og godta at barna selv kan ha synspunkter på hva de har behov for.

Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barnehagen må gi rom for ulike barna ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene.

(Rammeplanen kap1.5)

Å arbeide med barns medvirkning handler ikke om å finne frem til bestemte metoder, men om hvordan vi som voksne tenker og ser på barn. Det er holdningene våre som leder frem til en medvirkningspraksis. Det er barnas møte med de voksne og barnehagens organisering som blir avgjørende om det blir medvirkning eller ikke. De voksne skal ikke være ”påfyllere” av kunnskap, men tilretteleggere for læring og fellesskap

 

Sosial kompetanse

Vi legger vekt på at barna skal føle seg verdsatt og få venner;

De bør ha respekt for andres følelser og synspunkter.

Sentrale område vi jobber med daglig:

Tillitt, trygghet og omsorg.

Hjelpe, dele, samarbeide og ta ansvar.

Trene og vente på tur i lek /hverdagsaktiviteter.

Ta kontakt på en akseptabel måte, bli med i lek og samvær med andre.

Lære seg å finne løsninger på evt. konflikter.

Føle glede over andres og egen mestring.

Få god selvfølelse og tro på seg selv.

Hvorfor har barn behov for sosial kompetanse?

Barn og unge ønsker å bli akseptert, og å komme overens med jevnaldrende. Det å få venner, og ” få bli med” er noe av det viktigste i oppveksten. Gjennom sosialisering tilegner barna seg samfunnets kultur og verdimønster, lærer å etablere og bevare forhold til andre og å bli akseptert av medlemmer av samfunnet. Det kreves sosiale ferdigheter for å delta i samspill, og det er nødvendig å delta for å utvikle sosiale ferdigheter som fungerer i samspill med andre.

For å trene opp disse ferdighetene bruker vi bla. det pedagogiske verktøyet ”Steg for steg”. Det tar utgangspunkt i å trene opp empati, mestring av sinne og problemløsning.

Vennskap

Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre.

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er.

Også de yngste barna har sterke vennskaps relasjoner, og mange gir uttrykk for at det beste med barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine.

Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning.

Av og til kan barna gi uttrykk for at de ikke har noen å leke med i barnehagen. Når vi vet hvor viktig vennskap er, kan vi ikke slå oss til ro med at noen opplever at de ikke har venner eller kjenner seg ensomme. En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre

 

Omsorg, lek, læring og danning

Omsorg

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Oppdragelse skal skje i tråd med bhg.s verdigrunnlag, og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Vi bygger vår virksomhet på etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Med kristne grunnverdier mener vi nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Vår oppgave er å lære barna om tro og verdier, mens opplæring til tro må være hjemmets oppgave.

Lek

Rammeplanen sier tydelig at leken skal ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barnets trivsel og meningsskaping i barnehagen, og det danner grunnlaget for sosial kompetanse. Leken fremmer barnets utvikling på alle områder. Barnehagehverdagen skal gi plass til utfoldelse og utvikling i leken. Barnets identitet, selvfølelse og sosiale kompetanse dannes i lek og samspill med andre. Vi må som voksne være oppmerksomme på at læring skjer der barna selv får bruke fantasien, ta initiativ til lek, velge aktivitet, kommunisere og danne grupper. Som voksne må vi legge forholdene til rette (tid, rom, materialer og mulighet til konsentrasjon) i leken. Vi skal være tilstede og hjelpe de barna som trenger det for å komme inn i leken. Metoder for dette er bla. gjennom voksendeltagelse og læringsprosesser ( lære barna lekens ”spilleregler”).

Vi som voksne bør ha stor respekt for barnas lek, og være varsomme ved unødig inngripen i leken. Det er barna som er lekens mestere og leken bør få foregå på barnas premisser. Vi voksne kan lett dominere for mye, og ødelegge ”lekens magi”. For at barna skal få inspirasjon til lek gir vi de allsidige opplevelser. Turer ut av barnehagen kan gi nye impulser til mye fin lekJ

Læring

Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle

og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her- og nå situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Begge har pedagogisk hensikt

og de sju fagområdene må også knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi mener at det er læring i alt barnet gjør i løpet

av dagen. Vår oppgave blir derfor å være anerkjennende til barns læring, dvs. at vi møter barna i det de er interessert i. Vi undrer oss sammen med dem, stiller spørsmål, og finner svar sammen med dem, som videre vil legge grunnlag for nye spørsmål og søken etter vitenskap.

Danning

Danning er en livslang prosess som bla handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se seg selv som et viktig medlem av et større felleskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn omsorg, mer enn læring, mer enn oppdragelse og er enn sosialisering. Samtidfig rommer danning alt dette. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.